•    
    
    • پست و انواع آن

      

     پست های توزیع برق:

     پست های توزیع برق وظیفه دریافت انرژی از شبکه و پخش آن را به عهده دارند. پستهای توزیع بر اساس نوع کاربرد و شرایط موجود به دو نوع تقسیم میشوند:

      

     1- پست های توزیع زمینی :

     هر پست توزیع برحسب نوع و بزرگی آن از چندین انشعاب و خطوط ورودی و خروجی تشکیل میشود .هر کدام از این قسمتها مجهز به وسایلی برای انتقال،حفاظت،سنجش و فرمان لازم دارد که تمامی این تجهیزات در یک قسمت مشخص و محدودی  که برحسب نوع پست  تابلو یا سلول نام دارد ، قرار میگیرد.

      

     2-پست های توزیع برق هوایی :

     این پستها در قدرت های 11،20،33کیلو ولت با قدرت کم طراحی میشوند .

      

     زمین پست:

     اولین موردی که در احداث یک پست مورد توجه قرار میگیرد انتخاب زمین پست می باشد. جهت دستیابی به یک زمین مناسب بایستی بررسی جامع و کاملی در ارتباط با تک تک عوامل که به نوعی در انتخاب آن موثر می باشند  انجام گیرد.در این راستا زمینی که برای احداث پست مورد نظر است بایستی از نظر فنی ،اقتصادی ،زیست محیطی و ارتباط با شبکه،امکان دسترسی به آن ،مسطح بودن و....مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

      

     تجهیزات اصلی الکتریکی پست:

      

     1-ترانسفورماتور :