•    
    
    • ارتباط با ما

      

     اطلاعات تماس

     گروه های دیماندی غرب

      

     نشانی: مشهد- قاسم آباد –بلوار شاهد-میدان مادر

     کد پستی: 9187138769

     ردیف

     نام و نام خانوادگی

     سمت

     تلفن ثابت

     تلفن همراه

     email

     1

     نرگس نادری

     رئیس گروه

     36636961 

     09152029444      

     n.naderi@meedc.net

     2

     مهدی صادقی

     کارشناس مسئول فروش انشعاب

     36627545

     -

     m.sadeghe@meedc.net

     3

     حامد سوختانلو

     کارشناس مسئول فروش انرژی

     36617837

     -

     h.soukhtanloo@meedc.net

     4

     فاطمه شجاعی

     کارشناس فروش امور9و10و12وبرق توس 

      

     36636963

     -

     f.shojaee@meedc.net

     5

     مهدی کاظمی

     کارشناس فروش امور 7و4

     36627545

     -

     m.kazemi@meedc.net

     6

     سعید کمالی

     کارشناس فروش امور 3و5

     36617881

     -

     s.kamali@meedc.net

     7

     هادی داودی

     کارشناس بازدید غرب

     36627595

     -

     ha.davoodi@meedc.net

            8
     سید علی رجبی راد  کارشناس ناظر نصب و هماهنگ کننده 36627595   a.rajabi@meedc.net

     9

     سعید ابراهیم زاده

     سرپرست کارشناسان قرائت

     36628003

     09151035257

     s.ebrahimzadeh@meedc.net