•    
    
    • هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت30 کیلو وات و بیشتر

     هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت30 کیلو وات و بیشتر