•    
    
    • انشعاب دیماندی

      

     استراتژی شرکت توزیع نیروی برق مشهد  5 ، 0 ، 14 در سال  1405 :

     میزان متوسط سالیانه خاموشی هر مشترک خود را به 14 دقیقه خواهیم رساند.

     میزان مراجعه حضوری مردم برای دریافت خدمات خود  را به 0 خواهیم رساند.

     میزان تلفات انرژی  در شبکه های توزیع برق خود را به 5 درصد خواهیم رساند.

     انشعابات دیماندی :